prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Erich Mistrík

Erich Mistrík
Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Na Pedagogickej fakulte UK pripravuje budúcich učiteľov (hlavne) občianskej náuky. Pôsobí ako odborný garant programu Školy, ktoré menia svet. Všetko o sebe má na webe www.erichmistrik.sk.


PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.

Dušan Ondrušek
Založil a 20 rokov viedol organizáciu PDCS, ktorá sa venuje problematike verejného dialógu, prevencii a transformácii konfliktov. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ, pracoval vo VŠ poradni a učil na UK. Ako tréner a mediátor doteraz pôsobil vo viac ako 50 krajinách Je autorom a spoluautorom viacerých odborných aj popularizačných kníh, napr. „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“, „Sop Sum Sum“, „Yahoo Boys“.


Mgr. Dávid Králik

Dávid Králik
Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…). V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je.


Mgr. Denisa Zlevská

Denisa Zlevská
Denisa Zlevská je supervízorka a psychologička s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním zameraným na riešenie orientovaný a naratívny prístup ku klientovi. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde sa venuje individuálnym klientom a manželským párom v kríze. Svoju prax obohatila aj z oblasti poradenskej práce s deťmi, rodičmi a učiteľmi ako školská psychologička. Dlhodobo sa venuje téme syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich pracovníkov i vo firemnom sektore. Pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, počas ktorého je jej cieľom sprostredkovať psychologické poznanie ľudsky a prakticky – pre jeho využitie v reálnom živote. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo – krajina vzťahov s heslom “Aby nám spolu dobre bolo” a autorkou jedinečnej partnerskej hry DUET.


Mgr. Barbora Babicová

Barbora Babicová
Barbora Babicová pôsobí ako redaktorka odborného webu o vzdelávaní DOBRÁ ŠKOLA. Je tiež editorkou, jazykovou korektorkou a komunitnou manažérkou žijúcou v Madride. Okrem toho vedie workshopy pre učiteľov a študentov o využívaní storytellingu a búraní predsudkov a stereotypov v našej spoločnosti. Predtým učila slovenčinu a dejepis na strednej škole a pracovala v spoločnosti Exam testing ako tvorkyňa testov KOMPARO. Momentálne tiež učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov.

Oliver Šimko

Oliver Šimko
Je zakladateľom a hlavným gamifikačným dizajnérom v Luducrafts – štúdiu, ktorého core business je poskytovať na mieru robenú gamifikáciu, nastavenú pre potreby a ciele klientov. V jeho portfóliu je spolupráca s veľkými spoločnosťami ako Microsoft Slovakia, ale aj práca so start-upmi či neziskovými organizáciami. Svoju kariéru rozvíjal v Kalifornskom Enterprise Gamification Consultancy. Tu si osvojil poznatky ohľadom aplikovania herných princípov do vnútra organizácií a naučil sa sústrediť na analýzu a identifikovanie potrieb klienta. Nadobudnuté skúsenosti sa rozhodol priniesť a rozvíjať na Slovensku.


Jakub Drábik

Jakub Drábik
Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu a vybranými otázkami dejín 20. storočia. Absolvoval výskumné pobyty na Oxford Brookes University, Wroclaw university, Central European University a ďalších inštitúciách. Momentálne pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte na univerzite vo Viedni, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019). Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).


Vladimír Šnídl

Vladimír Šnídl
Novinár Denníka N, ktorý sa viac než štyri roky venuje fenoménu dezinformácií. Absolvoval desiatky besied na školách i viacero seminárov s učiteľmi. Je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku a spoluautorom viacerých vzdelávacích príručiek Denníka N.
Zuzana Peternai

Učiteľka anglického jazyka pôsobiaca na Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch už 14 rokov. Veľmi rada učí a vidí zmeny, ktoré sa uskutočnia aj vďaka jej prístupu. Stále vymýšľa, čo nové by mohla priniesť do školy, ako inak, lepšie učiť. Pravidelne sa zúčastňuje seminárov, školení, vyhľadáva programy, ktoré by mohli obohatiť nielen ju, ale aj celý učiteľský kolektív. Je ambasádorkou eTwinningu a nadšenou šíriteľkou programu Erasmus+.


Miron Breznoščák

Učiteľ dejepisu a anglického jazyka, predseda predmetovej komisie humanitných predmetov na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Na škole pôsobí od roku 2004, rodený Štiavničan, vyštudovaný v Bystrici, medzi jeho záľuby patrí rock a turistika. Dôležití sú pre neho kolegovia, bez ktorých by sa aktivity Školy, ktorá mení svet, nedali organizovať.Miroslava Mrázová

Vyštudovala filozofiu, asi preto, že ju bavilo a stále baví premýšľať nad tým, ako funguje ľudská myseľ, svet okolo, spoločnosť, morálka, pravda a lož, dobro a zlo. Skúma, čo ľudia považujú za dôležité a prečo, ako sa to mení a čo zo svojho miesta (ne)môže ovplyvniť či zmeniť tak, aby to prospelo nám všetkým. Roky učí deti, ktoré nemali to šťastie rozumieť mnohým veciam okolo seba a ktoré musia zdolávať veľa prekážok, aby uspeli v bežnom živote a snaží sa okoliu ukázať, že majú rovnaké právo a hlas v tejto spoločnosti. Uvedomuje si, že takých detí je veľa a všetky z nich sa stanú raz dospelými ľuďmi, ktorí ten hlas budú mať a ovplyvnia životy nás všetkých. Ak môže čo i len kúskom prispieť k tomu, aby u nich nevíťazilo zlo nad dobrom, lož nad pravdou a hnev z nespravodlivosti nad ich angažovanosťou, bude ich učiť, aby neverili klamárom a našli v živote správne riešenia aj bez jej pomoci. Richard Vaško

Richard Vaško sa 9 rokov venuje akademickej debate. V roku 2016 vyhral majstrovstvá Slovenska a následne dva roky reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. Popri súťažných aktivitách taktiež viedol debatný klub, rozhodoval na debatných súťažiach a vykonával rôzne dobrovoľnícke aktivity pre SDA. Momentálne je zamestnancom Slovenskej debatnej asociácie, kde má na starosti tvorbu metodických materiálov a Olympiádu kritického myslenia. Je študentom filozofie a práva na University of Warwick. Taktiež sa venuje vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia skrz doučovania a letné školy.Jana Šuchterová

Jana Šuchterová pracuje v ZŠ s MŠ Brehy ako učiteľka anglického jazyka, školská knihovníčka a školská poradkyňa. Okrem učenia našla vzťah k mentorovaniu a koučovaniu a v tejto oblasti sa neustále trénuje a zlepšuje.  Snaží sa aktívne počúvať, mať otvorené srdce, čítať „medzi riadkami“ a vnímať, čo ľudia okolo nej potrebujú. Veľmi rada sa vzdeláva a svoje vedomosti posúva ďalej medzi kolegov, žiakov a ľudí, ktorí chcú. Voľný čas trávi rada s rodinou v prírode prechádzkami, zbieraním byliniek, cvičením jogy. 


Martina

Martina Vagačová

13 rokov sa aktívne venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom prostredníctvom kurzov, seminárov, prednášok a individuálneho poradenstva. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa. Ako certifikovaná lektorka kurzov Efektívnej výchovy vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie, ktoré používa aj v školskom poradenstve. V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Kniha je šitá na mieru slovenským rodičom a vychovávateľom.


Tatiana Cárová

Tatiana Cárová

Popri štúdiu filozofie a angličtiny sa vyškolila v zážitkovom a neformálnom učení. Všetky oblasti spolu prepájala ako učiteľka a neskôr aj ako školiteľka od neziskového sektora až po súkromné firmy. Popri práci lektorky rečníckeho umenia (sa) rada vzdeláva v psychologických témach a píše vzdelávacie materiály pre učiteľov na témy občianskeho a globálneho vzdelávania.


Zuzana Valábková

Zuzana Valábková

Vyštudovala teológiu, etiku, špeciálnu pedagogiku a poradenstvo. Časť svojho profesionálneho života sa venovala vzdelávaniu detí a študentov. Neskôr sa udomácnila v oblasti vzdelávania dospelých. Aktuálne pôsobí už 12. rok ako lektorka koučovania aj ako supervízorka pre pomáhajúce profesie. Vedie medzinárodne akreditovaný výcvik koučovania v existenciálnom prístupe a pomáha ľuďom nájsť zmysel vo veciach, ktoré robia. Má vášeň pre rozvoj a zmysluplné aktivity. Rada rozvíja a podporuje komunitu nie len profesionálnych koučov. V roku 2022 získala ocenenie koučka roka. Ak práve nepracuje, je mamou 10 deťom, miluje prechádzky v prírode, lezenie, lyžovanie a čas v domčeku pod lesom so svojou rodinou.


Radka Mikšík

Radka Mikšík

Pracuje ako lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy. Učila v Teach for Slovakia, pracovala na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, má certifikát z pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy, venuje sa vzdelávaniu mládeže, rodičov, učiteľstva, dospelých ľudí pracujúcich s mládežou alebo MRK a najnovšie tiež lektoruje workshopy o zdravých vzťahoch pre pracovné tímy. Participovala na príprave knihy Ja v tvojom veku...!, komiksu Dospej matere pre mládež, tvorila metodiku vzťahovej a sexuálnej výchovy a ďalšie vzdelávacie materiály a osvetové udalosti. Viedla kurz pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy na Univerzite Komenského.


Zuzana Bendikova

Zuzana Bendíková

Pracuje ako lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy a výkonná riaditeľka v organizácii inTYMYta. Študovala sexuálnu pedagogiku vo Viedni a vo svojej každodennej práci sa venuje vzdelávaniu mládeže, učiteľstva, rodičov a dospelých ľudí pracujúcich s mládežou alebo MRK. Je spoluautorkou komiksu Dospej Matere a Metodiky vzťahovej a sexuálnej výchovy.


Martin Kuštek

Martin Kuštek

Kontinuálne sa venuje tvorbe verejných politík pre mládež na Slovensku od roku 1999, najskôr s cieľom podporiť záujem o vedu a techniku, potom celkovo posilniť postavenie a účasť mladých ľudí na verejnom živote. Od roku 2015 podporuje študentský tím iniciatívy Študentské voľby. Je spoluautorom Štúdie digitalizácie kultúrneho dedičstva (2010) a Akčného plánu pre rozvoj digitálnej kompetencie (2015) a napokon Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Bratislavskom kraji (2022).


Köverová

Ester Köverová

Pôsobí od roku 2011 v organizácii Mládež ulice ako pracovníčka s mládežou a neskôr koordinátorka programov. Vyštudovala pedagogiku a filozofiu. Absolvovala výcvik v skupinových formách korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce v systéme SUR. Už niekoľko rokov sa prakticky aj výskumne venuje téme radikalizácie a extrémizmu v rámci práce s mládežou. Pôsobila ako evaluátorka v rámci projektu Exit Europe, ktorý slúžil ako podklad pre vznik programu Exit Slovensko. Pripravovala odborný postup pre pedagogických a odborných zamestnancov v téme radikalizácie a extrémizmu na školách a v rámci poradní a s tým spojené pracovné stretnutia.


Kristina Eliasova

Kristína Eliášová

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na poradenskú a školskú oblasť. V roku 2018 sa zúčastnila výcviku terénnej sociálnej práce, počas ktorého pracovala s tematikou drog a závislostí. Absolvovala tiež mnohé kurzy, ktoré sa týkali kriminálnej psychológie. Aktuálne sa podieľa na chode klubu na peknej a priamej práci s rodinami v rámci rodinného programu OZ Mládež ulice.


L

Lucia Polláková

Vďaka predchádzajúcim lektorským skúsenostiam na Slovensku aj v Českej republike vrátane spoluúčasti v programe Školy, ktoré menia svet sa venuje aktivitám neformálneho a zážitkového vzdelávania pre deti, mládež aj dospelých, a to v offline aj online prostredí. Medzi jej srdcové témy patria rodové otázky (rodové stereotypy, rodová rovnosť, sexizmus, toxická maskulinita), Európska únia či emocionálna inteligencia.Jana Feherpataky Kuzmová

Spoluzakladala a takmer 10 rokov vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet a zakladateľkou programu, za ktorý jej Európsky parlament v roku 2023 udelil Cenu európskeho občana. Dlhodobo pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Portál vznikol s podporou