prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Na Pedagogickej fakulte UK pripravuje budúcich učiteľov (hlavne) občianskej náuky. Pôsobí ako odborný garant programu Školy, ktoré menia svet. Všetko o sebe má na webe www.erichmistrik.sk.


PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
Založil a 20 rokov viedol organizáciu PDCS, ktorá sa venuje problematike verejného dialógu, prevencii a transformácii konfliktov. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ, pracoval vo VŠ poradni a učil na UK. Ako tréner a mediátor doteraz pôsobil vo viac ako 50 krajinách Je autorom a spoluautorom viacerých odborných aj popularizačných kníh, napr. „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“, „Sop Sum Sum“, „Yahoo Boys“.


Mgr. Dávid Králik

Mgr. Dávid Králik
Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…). V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je.


Mgr. Denisa Zlevská

Mgr. Denisa Zlevská
Denisa Zlevská je supervízorka a psychologička s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním zameraným na riešenie orientovaný a naratívny prístup ku klientovi. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde sa venuje individuálnym klientom a manželským párom v kríze. Svoju prax obohatila aj z oblasti poradenskej práce s deťmi, rodičmi a učiteľmi ako školská psychologička. Dlhodobo sa venuje téme syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich pracovníkov i vo firemnom sektore. Pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, počas ktorého je jej cieľom sprostredkovať psychologické poznanie ľudsky a prakticky – pre jeho využitie v reálnom živote. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo – krajina vzťahov s heslom “Aby nám spolu dobre bolo” a autorkou jedinečnej partnerskej hry DUET.


Mgr. Barbora Babicová

Mgr. Barbora Babicová
Barbora Babicová pôsobí ako redaktorka odborného webu o vzdelávaní DOBRÁ ŠKOLA. Je tiež editorkou, jazykovou korektorkou a komunitnou manažérkou žijúcou v Madride. Okrem toho vedie workshopy pre učiteľov a študentov o využívaní storytellingu a búraní predsudkov a stereotypov v našej spoločnosti. Predtým učila slovenčinu a dejepis na strednej škole a pracovala v spoločnosti Exam testing ako tvorkyňa testov KOMPARO. Momentálne tiež učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov.


Oliver Šimko

Oliver Šimko
Je zakladateľom a hlavným gamifikačným dizajnérom v Luducrafts – štúdiu, ktorého core business je poskytovať na mieru robenú gamifikáciu, nastavenú pre potreby a ciele klientov. V jeho portfóliu je spolupráca s veľkými spoločnosťami ako Microsoft Slovakia, ale aj práca so start-upmi či neziskovými organizáciami. Svoju kariéru rozvíjal v Kalifornskom Enterprise Gamification Consultancy. Tu si osvojil poznatky ohľadom aplikovania herných princípov do vnútra organizácií a naučil sa sústrediť na analýzu a identifikovanie potrieb klienta. Nadobudnuté skúsenosti sa rozhodol priniesť a rozvíjať na Slovensku.


Jakub Drábik

Jakub Drábik
Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu a vybranými otázkami dejín 20. storočia. Absolvoval výskumné pobyty na Oxford Brookes University, Wroclaw university, Central European University a ďalších inštitúciách. Momentálne pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte na univerzite vo Viedni, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019). Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).


Vladimír Šnídl

Vladimír Šnídl
Novinár Denníka N, ktorý sa viac než štyri roky venuje fenoménu dezinformácií. Absolvoval desiatky besied na školách i viacero seminárov s učiteľmi. Je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku a spoluautorom viacerých vzdelávacích príručiek Denníka N.


Ondrej Schütz

Ondrej Schütz
Ondrej Schütz vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Má desať rokov skúseností v školení a lektorovaní argumentácie, kritického myslenia a komunikácie. V roku 2012 sa stal sa stal víťazom Akademických majstrovstiev Česka a Slovenska v debatovaní, v rokoch 2013 a 2014 bol trénerom slovenskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v debatovaní v Turecku a Thajsku. V minulosti prednášal argumentáciu na Masarykovej univerzite a šesť rokov pracoval v obchode a marketingu. Od roku 2018 mal na starosti metodickú a inštitucionálnu podporu Medzinárodnej debatnej a vzdelávacej organizácie (IDEA) a dnes trénuje kritické myslenie vo firmách pre Akadémiu kritického myslenia a je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie.


PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.

PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Pôsobí ako didaktička dejepisu na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach, kde sa od roku 2013 v rámci pedagogickej činnosti venuje výučbe didaktiky dejepisu a ďalších predmetov súvisiacich s prípravou študentov učiteľstva dejepisu. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze vzdelávacích štandardov pre predmet dejepis a ich aplikácii do pedagogickej praxe, čoho výsledkom je publikácia jej pracovných učebníc z dejepisu Hravá história pre 5. a 6. ročník základných škôl. Od roku 2015 sa prostredníctvom interaktívnych výstav venuje tzv. public history. Ako predsedníčka sekcie pre didaktiku dejepisu v Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV sa venuje analýze študijných programov učiteľstva dejepisu na vysokých školách a univerzitách. Je členkou Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť na Štátnom pedagogickom ústave pri MŠVVaŠ SR a členkou Medzinárodnej asociácie pre didaktiku dejepisu (ISHD).
Zuzana Peternai

Učiteľka anglického jazyka pôsobiaca na Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch už 14 rokov. Veľmi rada učí a vidí zmeny, ktoré sa uskutočnia aj vďaka jej prístupu. Stále vymýšľa, čo nové by mohla priniesť do školy, ako inak, lepšie učiť. Pravidelne sa zúčastňuje seminárov, školení, vyhľadáva programy, ktoré by mohli obohatiť nielen ju, ale aj celý učiteľský kolektív. Je ambasádorkou eTwinningu a nadšenou šíriteľkou programu Erasmus+.


Miron Breznoščák

Učiteľ dejepisu a anglického jazyka, predseda predmetovej komisie humanitných predmetov na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Na škole pôsobí od roku 2004, rodený Štiavničan, vyštudovaný v Bystrici, medzi jeho záľuby patrí rock a turistika. Dôležití sú pre neho kolegovia, bez ktorých by sa aktivity Školy, ktorá mení svet, nedali organizovať.Miroslava Mrázová

Vyštudovala filozofiu, asi preto, že ju bavilo a stále baví premýšľať nad tým, ako funguje ľudská myseľ, svet okolo, spoločnosť, morálka, pravda a lož, dobro a zlo. Skúma, čo ľudia považujú za dôležité a prečo, ako sa to mení a čo zo svojho miesta (ne)môže ovplyvniť či zmeniť tak, aby to prospelo nám všetkým. Roky učí deti, ktoré nemali to šťastie rozumieť mnohým veciam okolo seba a ktoré musia zdolávať veľa prekážok, aby uspeli v bežnom živote a snaží sa okoliu ukázať, že majú rovnaké právo a hlas v tejto spoločnosti. Uvedomuje si, že takých detí je veľa a všetky z nich sa stanú raz dospelými ľuďmi, ktorí ten hlas budú mať a ovplyvnia životy nás všetkých. Ak môže čo i len kúskom prispieť k tomu, aby u nich nevíťazilo zlo nad dobrom, lož nad pravdou a hnev z nespravodlivosti nad ich angažovanosťou, bude ich učiť, aby neverili klamárom a našli v živote správne riešenia aj bez jej pomoci. Richard Vaško

Richard Vaško sa 9 rokov venuje akademickej debate. V roku 2016 vyhral majstrovsvá Slovenska a následne dva roky reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. Popri súťažných aktivitách taktiež viedol debatný klub, rozhodoval na debatných súťažiach a vykonával rôzne dobrovoľnícke aktivity pre SDA. Momentálne je zamestnancom Slovenskej debatnej asociácie, kde má na starosti tvorbu metodických materiálov a Olympiádu kritického myslenia. Je študentom filozofie a práva na University of Warwick. Taktiež sa venuje vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia skrz doučovania a letné školy.Jana Šuchterová

Jana Šuchterová pracuje v ZŠ s MŠ Brehy ako učiteľka anglického jazyka, školská knihovníčka a školská poradkyňa. Okrem učenia našla vzťah k mentorovaniu a koučovaniu a v tejto oblasti sa neustále trénuje a zlepšuje.  Snaží sa aktívne počúvať, mať otvorené srdce, čítať „medzi riadkami“ a vnímať, čo ľudia okolo nej potrebujú. Veľmi rada sa vzdeláva a svoje vedomosti posúva ďalej medzi kolegov, žiakov a ľudí, ktorí chcú. Voľný čas trávi rada s rodinou v prírode prechádzkami, zbieraním byliniek, cvičením jogy. Jana Feherpataky Kuzmová, M.A.

Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo tiež pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Mgr. Gabriela Sabolová

Komplexne zastrešuje, manažuje a spolutvorí program Školy, ktoré menia svet a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci Inštitútu pre aktívne občianstvo. Aktívne pôsobí ako metodička v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania v prepojení na ďalšie spoločenskovedné a prírodovedné predmety či jazyky, mentorka a trénerka s nadšením pre neformálne prvky vo vzdelávaní detí aj dospelých. Je hlavnou autorkou e-learningového portálu Školy, ktoré menia svet, ktorý zároveň administruje.
Portál vznikol s podporou